Privacyverklaring Nieuwsbrief EcoWerf voor inwoners

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van het uitsturen van de EcoWerf-nieuwsbrief voor inwoners verwerkt EcoWerf persoonsgegevens, nl. het e-mailadres.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens wordt steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees door de mogelijkheid te geven om zich in te schrijven op de nieuwsbrief voor gemeentevennoten. Enkel personen die zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief zullen deze ontvangen. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Dit kan door gebruik te maken van de link onderaan in de nieuwsbrief. Je kan hiervoor ook contact opnemen met ons:

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Personeelsleden van EcoWerf kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de EcoWerf-nieuwsbrieven voor inwoners.

Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven en het beheer van de gegevens van de abonnees maakt EcoWerf gebruik van een gespecialiseerd softwarepakket van Flexmail. Met deze leverancier heeft EcoWerf een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het beheer van de gegevens. In deze overeenkomst werden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Hierin werd ook vastgelegd dat de leverancier de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken.

In dit kader is het mogelijk dat medewerkers van deze leverancier ook toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de EcoWerf of als je deze wenst in te zien, kan je contact opnemen met ons (via e-mail en de groene lijn 0800/97 0 97). Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Deze rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen:

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): http://www.privacycommission.be/

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van EcoWerf gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

  • per e-mail
  • per telefoon: 016/28 42 77
  • per brief: Interleuven, t.a.v. Informatieveiligheidsdienst, Brouwersstraat 6, B-3000 Leuven

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): http://www.privacycommission.be/

Deze pagina werd het laatst aangepast op: 08/11/2019