Inwoners EcoWerf sorteerkampioen

  • 14 december 2020

De Vlamingen blijven de hoeveelheid huishoudelijk restafval verder terugdringen. Volgens recente cijfers van Ovam, bedroeg de totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor gans Vlaanderen in 2019 zo’n 3.163.222 ton of omgerekend 477 kg/inwoner. 70% van het huishoudelijk afval of 334 kg/inwoner werd selectief ingezameld, 143 kg/inwoner is ingezameld restafval dat thermisch werd verwerkt met energierecuperatie.

EcoWerf-inwoners aan de top in Vlaanderen

In 2019 werd in de EcoWerf-regio in totaal 173.949 ton huishoudelijk afval of 400 kg/inwoner ingezameld. 75% werd selectief ingezameld: dat gaat naar hergebruik, compostering of recyclage. Hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 70%. 25 % van het ingezameld huishoudelijk afval komt niet in aanmerking voor recyclage en wordt beschouwd als restafval, dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie. 
De EcoWerf-regio scoort met 93 kg/inwoner restafval bijzonder goed, heeft het minste restafval per inwoner voor alle Vlaamse afvalintercommunales en staat daarmee aan de top in Vlaanderen. Daarmee scoort EcoWerf ver onder de doelstelling van 110 kg/inwoner, die voor de regio werd opgelegd in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en moet pas bereikt worden in 2022. Alle lokale besturen van de EcoWerf-regio scoren nu al onder de specifieke richtwaarde die voor hen bepaald werd in het Uitvoeringsplan en die moeten behaald worden tegen 2022.

De goede sorteerder wordt beloond 

Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te danken aan de volgehouden inspanningen van de inwoners. Maar ook door campagnes om thuiscomposteren/kringlooptuinieren en hergebruik te stimuleren, de veralgemeende invoering van de selectieve inzameling van gft in de regio en de vele selectieve inzamelingen. Ook het invoeren van een DifTar-systeem met containers of een hogere kost voor de restafvalzak zet aan tot correct sorteergedrag en zorgt  voor een correcte prijs voor de hoeveelheid aangeboden afval. 
Het is dankzij onze lokale besturen en haar inwoners dat EcoWerf voor de regio zo’n goede resultaten kan behalen. Goed uitgeruste recyclageparken met in 2019 767.000 bezoekers, handige recipiënten, een efficiënte ophaling en doorgedreven communicatie zijn de succesfactoren om deze goede resultaten te bekomen en te behouden. 
Om alle ophalingen efficiënt te laten verlopen worden jaarlijks zo’n 800 ophaalrondes uitgetekend, elke werkdag rijden we voorbij zo’n 50.000 huizen. 

Lees hier het rapport van de OVAM