Algemene vergadering

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 voorziet dat minstens 2 maal per jaar een algemene vergadering wordt samengeroepen.

  • Een eerste maal in juni: voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar.
  • Een tweede keer in november: voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar.

Bijkomend kunnen nog buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen.

De leden

In de algemene vergadering zetelen alle aangesloten leden plus een vertegenwoordiger van de intergemeentelijke verenigingen Limburg.Net, IOK, Interrand, Interza en Intradura. Zij keuren de jaarverslagen en rekeningen goed, benoemen de leden van de raad van bestuur en beslissen over wijzigingen van de statuten.

De leden:

  • 27 aangesloten gemeentebesturen
    Per vergadering dienen de gemeenten hun vertegenwoordigers aan te duiden en te mandateren. Het maximum aantal vertegenwoordigers is statutair vastgelegd in functie van het inwonersaantal en het aandeel in het kapitaal.
  • 1 vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging Limburg.Net
  • 1 vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging IOK
  • 1 vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging Interrand
  • 1 vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging Interza
  • 1 vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging Intradura

De leden van de algemene vergadering ontvangen geen vergoeding voor hun deelname aan de vergaderingen.