naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > RECYCLAGEPARKEN > DifTar > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen (FAQ's)

Veel gestelde vragen over de huis-aan-huisinzameling via DifTar
Veel gestelde vragen over het DifTar-recyclagepark
Veel gestelde vragen over 'Mijn EcoWerf' (http://www.mijnecowerf.be/)

 

Veel gestelde vragen over de huis-aan-huisinzameling via DifTar

Wat is EcoWerf?
Wat is DifTar?
Wat is het doel van het DifTar-systeem?
Zal DifTar nog wel invloed hebben?
Is DifTar wel fraudebestendig?
Is het wegen van afval wel nauwkeurig?
Wat verandert er in een gemeente die overschakelt naar DifTar (huis-aan-huisinzameling)?
Wat is het nut van een chip?
Zal mijn buur niet zijn afval in mijn container dumpen?
Maakt de gemeente winst met DifTar?
Waarom betaal ik huur voor mijn container?
Waarom betaal ik voor de lediging van de huisvuilcontainer?
Hoe moet ik mijn container aanbieden?
Waar moet ik mijn container plaatsen, mag ik hem in het begin van de straat plaatsen, als ik op het einde van de straat woon?
Vanaf wanneer mag ik mijn container buitenzetten?Ten laatste wanneer moet mijn container buitenstaan? 
Mijn container is niet leeggemaakt, wat is de reden?
Er zat een briefje in mijn bus dat mijn container niet leeggemaakt kon worden. Waarom?
Ik zou graag mijn container inwisselen voor een ander volume, kan dit?
Wat als ik een hoger volume dan het basisvolume kies, nl. 240 liter?
Hoe kan ik de enorme afvalberg beperken?
Welke types containers zijn er beschikbaar? Hoe groot zijn de DifTar-containers?
Wat als ik geen containers wens?
Ik heb reeds de huur voor mijn container betaald maar verhuis in de loop van het huurtermijn. Krijg ik dit huurgeld (of een deel ervan) nog terug?
Kunnen zelfstandigen en kmo's ook instappen in het DifTar-systeem?
Hoe werkt het principe van prefacturatie?
Wanneer moet ik opnieuw een voorschot storten?
Wanneer beland ik op de zwarte lijst en hoe kan ik mijn containers terug laten ledigen?
Ontvang ik een overzichtelijke factuur?
Is er een speciale regeling voor jonge gezinnen, mindervaliden, incontinente personen?
Wat is huisvuil/restafval?
Wat is gft-afval?
Wat is pmd?
Wat is grofvuil?
Waar kan ik de afvalkalender of sorteerwijzer vinden?
Mijn container veroorzaakt schade. Ben ik aansprakelijk?
Wat moet ik doen wanneer mijn container schade veroorzaakt?

Naar boven

Wat is EcoWerf?

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven. Het werkingsgebied is Oost-Brabant: van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden tot Hoegaarden in het zuiden. De deelnemende gemeenten vertrouwen EcoWerf de uitvoering van hun afvalbeleid toe. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421.000 inwoners. In dit afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden:

 • afvalpreventie
 • afvalinzameling
 • afvalverwerking

Meer informatie over EcoWerf en de activiteiten vind je op andere pagina's van deze website.

Naar boven

Wat is DifTar?

De verwerking van restafval/huisvuil (huisvuilzakken) en gft (groene containers) blijft ondanks de geleverde sorteer- en recycleerinspanningen een dure zaak. Daarom wensen de gemeenten in samenwerking met EcoWerf, het principe van 'de vervuiler betaalt' op rechtvaardige wijze toe te passen. Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling. Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te wegen (DifTar-systeem: DifTar is de afkorting van geDifferentieerde Tarieven). Hiervoor krijg je een grijze container (restafval/huisvuil) en een groene container (gft) met een gegevens-chip.

Naar boven

Wat is het doel van het DifTar-systeem?

Het doel van DifTar is drieledig: 

 • inwoners vermijden afval en sorteren hun afval beter
 • eerlijkere aanrekening via het principe ‘de vervuiler betaalt’
 • de afvalberg verkleint

Het DifTar-systeem stimuleert de inwoners om op hun aankoop- en sorteergedrag te letten. Inwoners worden bewust van het belang van sorteren en het voorkomen van afval. Afvalinzameling en -verwerking kosten veel geld aan de gemeenschap. Met minder afval, dat bovendien beter gesorteerd is, verbeteren ook de werkomstandigheden van de huisvuilophalers.

Naar boven

Zal DifTar nog wel invloed hebben?

Sorteeranalyses hebben aangetoond dat de huisvuilzak tot 40% fracties bevat die er niet in thuishoren (gft, karton, papier, pmd …). DifTar stimuleert tot beter sorteren, wat leidt tot een daling van de hoeveelheid huisvuil/restafval. Als men daarnaast ook nog het aankoopgedrag aanpast, dan kan dit alleen maar een bijkomend positief effect hebben. Ervaringen hebben aangetoond dat er een aanzienlijke daling is van de hoeveelheid aangeboden restafval (tot 40%) bij de invoering van een DifTar-systeem voor de huis-aan-huisinzameling. Deze daling blijkt van blijvende aard te zijn. Ondertussen zijn reeds 18 gemeenten binnen het werkingsgebied van EcoWerf gestart met DifTar. Dit resulteerde in een gemiddelde daling van de hoeveelheid huisvuil met 25% en van de hoeveelheid gft zelfs met 50%.

Naar boven

Is DifTar wel fraudebestendig?

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een container die als gestolen vermeld staat, komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer wordt opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden.

Naar boven

Is het wegen van afval wel nauwkeurig?

De hoeveelheid afval wordt bepaald door het wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór en na de lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het ministerie van Economische Zaken. Deze ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zo’n gemiddelde is een betrouwbare maat omdat toevallig afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

Naar boven

Wat verandert er in een gemeente die overschakelt naar DifTar (huis-aan-huisinzameling)?

De gemeente voert, in samenwerking met EcoWerf, twee grote veranderingen inzake huisvuilinzameling door: de overschakeling van zakken voor huisvuil naar containers en de invoering van een nieuw systeem van inzameling, DifTar genaamd. De gemeente stelt haar inwoners hiervoor twee containers ter beschikking, een groene container voor gft en een grijze container voor huisvuil/restafval. Elk van deze containers is in verschillende maten verkrijgbaar (40 liter, 120 liter, 240 liter of 1.100 liter). In elke container bevindt zich een elektronische chip die via het computersysteem verbonden is met adresgegevens van de gebruiker (= identificatie) en containergegevens. De ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer en een automatische weeginstallatie. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container.

Naar boven

Wat is het nut van een chip?

De chip is in het computersysteem verbonden met de adresgegevens van de gebruiker en de containergegevens. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container. Het is dus niet de zelfklever (barcodesticker) op de container die bij elke lediging gescand wordt.

Naar boven

Zal mijn buur niet zijn afval in mijn container dumpen?

Eén van de eerste bedenkingen die mensen maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buurman of een voorbijganger zijn afval in hun container zal dumpen. In de praktijk gebeurt dit zelden. Wie hier toch mee te maken krijgt, kan een slot op de container laten plaatsen. De gebruiker kan dit slot openen met behulp van een sleutel. De sloten zijn zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Hierdoor hebben de ophalers geen afzonderlijke sleutels nodig om de containers te openen. De kostprijs voor een slot bedraagt eenmalig € 25.

Naar boven

Maakt de gemeente winst met DifTar?

De gemeente maakt helemaal geen winst met het DifTar-systeem. De bijdragen die nu gevraagd worden (kg, huur en aanbieding) dekken slechts een deel van de totale kosten m.b.t. de inzameling en verwerking van huishoudelijk restafval en gft. Bovenop de bijdrage die je betaalt, past de gemeente nog steeds bij.

Naar boven

Waarom betaal ik huur voor mijn container?

Door huur aan te rekenen wordt de aankoopkost van de containers verrekend samen met een deel van de kosten voor de algemene dienstverlening. Zo zal de hersteldienst van EcoWerf ervoor instaan dat elk defect aan jouw containers bij je thuis hersteld wordt.

Naar boven

Waarom betaal ik voor de lediging van de huisvuilcontainer?

Door dit principe toe te passen wordt de aanbiedingsfrequentie optimaal gehouden zodat het volume van de container zo goed mogelijk benut wordt. Dit heeft dan eveneens als voordeel kortere ophaalrondes en dus minder brandstofverbruik, wat dan weer goed is voor het milieu. Voor gft wordt geen ledigingskost aangerekend omdat het te lang bijhouden van groente-, fruit- en tuinafval een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de compost die ermee gemaakt wordt en omdat dit minder hygiënisch is.

Naar boven

Hoe moet ik mijn container aanbieden?

 • Zet de container op de inzameldag vóór 07.00 uur 's morgens, of de avond voordien na 22.00 uur buiten.
 • Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat naar de straat gericht.
 • Zorg ervoor dat het deksel van de container netjes gesloten is. Openstaande containers bemoeilijken het werk van de laders en verhogen de kans op ongevallen. Let er ook op dat je het maximum toegelaten gewicht niet overschrijdt. Een 40 litercontainer mag maximum 15 kg afval bevatten, voor een 120 litercontainer is dit maximaal 50 kg afval en voor een 240 litercontainer maximaal 80 kg afval. Een overvolle container kan je makkelijk vermijden, in de eerste plaats door je container tijdig aan te bieden. Heb je eenmalig meer afval, neem dan contact op met EcoWerf: 0800/97 0 97. Meer info en tips.

Naar boven

Waar moet ik mijn container plaatsen? Mag ik mijn container in het begin van de straat plaatsen, als ik op het einde van de straat woon?

Het politiereglement schrijft voor dat de container bij het aansluitpunt geplaatst moet worden. Indien het adres van het aansluitpunt niet toegankelijk is voor vrachtwagens, wordt er best contact opgenomen met de gemeentelijke milieudienst.

Naar boven

Vanaf wanneer mag ik mijn container buitenzetten? Ten laatste wanneer moet mijn container buitenstaan?

De avond tevoren mag je de container vanaf 22.00 uur buitenzetten, 's morgens moet de container vóór 07.00 uur buitenstaan.

Naar boven

Mijn container is niet leeggemaakt, wat is de reden?

Als de container niet geledigd werd omwille van foute inhoud of een defect ontvang je hiervan een doordrukbriefje. Je kan dan contact opnemen met de groene lijn van EcoWerf (0800/97 0 97, druk 1) voor meer info. Indien je geen briefje ontvangen hebt, kan het zijn dat de container niet op tijd buiten stond (afval kan vanaf 07.00 uur ingezameld worden, containers die niet buitenstaan op het ogenblik dat de vrachtwagen passeert, worden ook achteraf niet meer geledigd), niet goed zichtbaar was van aan de straatkant, of dat hij vergeten werd.

Naar boven

Er zat een briefje in mijn bus dat mijn container niet leeggemaakt kon worden. Waarom?

Het niet ledigen van de container kan meerdere redenen hebben: 

 • de container vertoonde een defect en kon niet geledigd worden;
 • de container was te zwaar (40L = max. 15 kg, 120L = max. 50 kg, 240L = max. 80 kg );
 • de inhoud was vastgevroren of te hard aangedrukt (wat achterblijft wordt niet aangerekend);
 • de container stond op de zwarte lijst (gestolen, negatief saldo …);
 • de sorteerregels werden niet gerespecteerd.

Naar boven

Ik zou graag mijn container inwisselen voor een ander volume, kan dit?

Ja. Je neemt telefonisch contact op via de groene lijn (0800/97 0 97, optie 1) om het gewenste volume door te geven. De container wordt gratis omgewisseld.

Naar boven

Wat als ik een hoger volume dan het basisvolume kies, nl. 240 liter?

Dan zal je een hoger huurtarief betalen (€ 1,66 i.p.v. € 0,84 per maand) en zal per aanbieding van restfractie € 1,00 i.p.v. € 0,50 gevraagd worden en zal de eerste betalingsuitnodiging € 100 i.p.v. € 50 bedragen.

Naar boven

Hoe kan ik de enorme afvalberg beperken?

Je kan al heel wat afval voorkomen door bewuster inkopen te doen. Tracht wegwerp- of overtollige verpakkingen te vermijden. Een tweede stap is het afval hergebruiken: sommige spullen die je niet meer nodig hebt, kunnen misschien nog een tweede leven krijgen via De Kringwinkel. Heel wat afval dat je niet meer kan hergebruiken, kan je wel nog sorteren voor recyclage (denk aan pmd, glas, papier-karton, gft …). Tracht ervoor te zorgen dat je slechts een minimum aan afval moet afvoeren naar de verbrandingsoven. Meer tips om afval te voorkomen en hergebruiken vind je onder het menu 'Afvalpreventie'. Sorteerinfo krijg je onder het menu 'Wat is afval?'.

Naar boven

Welke types containers zijn er beschikbaar? Hoe groot zijn de DifTar-containers?

Huisvuil (grijze container):

( # liter = hoogte x diepte x breedte)

 • 40 L = 52 cm x 34 cm x 47,5 cm
 • 120 L = 96 cm x 49 cm x 55 cm
 • 240 L = 108 cm x 57 cm x 72 cm

Grijze DifTar-containers voor huisvuil

Gft (groene container):

( # liter = hoogte x diepte x breedte)

 • 40 L = 52  cm x 34 cm x 47,5 cm
 • 120 L = 96 cm x 49 cm x 55 cm
 • 240 L = 108 cm x 57 cm x 72 cm

Groene DifTar-containers voor gft

Naar boven

Wat als ik geen containers wens?

Hou er rekening mee dat het afvalstoffendecreet en het gemeentelijk politiereglement bepaalt dat de huisvuilophaling voor particuliere gezinnen exclusief dient te gebeuren door de afvalintercommunale of door de gemeente. Indien de particuliere bewoner zijn afval buiten plaatst op een andere manier dan in een DifTar-container, dan wordt dit beschouwd als sluikstorten.

Naar boven

Ik heb reeds de huur voor mijn container betaald maar verhuis in de loop van de huurtermijn. Krijg ik dit huurgeld (of een deel ervan) nog terug?

Het huurgeld wordt maandelijks verrekend; in de helft van de maand wordt één twaalfde van het jaarlijkse huurgeld verrekend.

Naar boven

Kunnen zelfstandigen en kmo’s ook instappen in het DifTar-systeem?

Ja, maar zij dienen een hogere huur voor de containers te betalen, nl. € 1,84 per maand voor een container van 120 liter of € 2,47 per maand voor een container van 240 liter of € 7,07 per maand voor een container van 1.100 liter. Dit omdat de OVAM alleen de aankoop van containers voor particulier gebruik subsidieert. Het materialendecreet bepaalt dat de huisvuilophaling voor particuliere gezinnen exclusief dient te gebeuren door afvalintercommunales of door de gemeenten. Bedrijven kunnen hun afval ook laten ophalen en verwerken door private afvalbedrijven.

EcoWerf zamelt van kmo's enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in. Deze zijn van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen. Afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet toegestaan.

Naar boven

Hoe werkt het principe van prefacturatie?

Eerste betalingsuitnodiging: er wordt gevraagd een voorschotbedrag op rekening van de gemeente te storten. Dit bedrag varieert volgens het aantal en volume van de containers: 

 • gebruik van 1 of meerdere containers van 40 liter en/of 120 liter: voorschot van € 50/combinatie;
 • gebruik van 1 of meerdere containers van 240 liter: voorschot van € 100/container;
 • gebruik van 1 of meerdere containers van 1.100 liter: voorschot van € 500/container.

Bedragen verrekend van dit voorschot:

 • terbeschikkingstelling van de container (huur);
 • aanbiedingsprijs (enkel restafval);
 • prijs per gewogen kg (gewicht);
 • eventueel plaatsen van een slot op de container (€ 25).

Naar boven

Wanneer moet ik opnieuw een voorschot storten?

Van zodra het minimumbedrag (drempel) van € 10 niet meer beschikbaar is, zal een nieuwe betalingsuitnodiging verzonden worden. Hiermee kan je je saldo terug aanzuiveren.

Naar boven

Wanneer beland ik op de zwarte lijst en hoe kan ik mijn containers terug laten ledigen?

Je container belandt op de zwarte lijst wanneer jouw rekening een negatief saldo vertoont én de betalingstermijn van de openstaande betalingsuitnodiging en de herinnering verstreken is. Enkel vanaf dat moment wordt jouw container niet meer geledigd. Zodra je saldo aangezuiverd is, wordt je container van de zwarte lijst verwijderd en zal deze weer geledigd worden. De container zal ook op de zwarte lijst verschijnen wanneer deze als gestolen werd opgegeven.

Naar boven

Ontvang ik een overzichtelijke factuur?

Samen met je betalingsuitnodiging ontvang je een overzicht van:

 • de ledigingen die vanaf de vorige betaling uitgevoerd werden;
 • de verrekende terbeschikkingstelling (huur) van de container; 
 • het eventueel plaatsen van een slot;
 • de uitgevoerde interventies;
 • eventueel verrekende correcties.

Via het digitaal loket ‘Mijn EcoWerf’ (http://www.mijnecowerf.be/) kan je ervoor kiezen om je betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Deze keuze maak je bij je registratie en kan je aanpassen via ‘contactgegevens’.

Op Mijn EcoWerf kan je ook je jaaroverzicht raadplegen: dit geeft je een volledig overzicht van het afgelopen jaar en een grafische vergelijking t.o.v. het vroegere verbruik en t.o.v. een gemiddelde inwoner binnen de gemeente (d.m.v. een staafdiagram).

Naar boven

Is er een speciale regeling voor jonge gezinnen, mindervaliden, incontinente personen?

Dit is afhankelijk van de gemeente. Bepaalde gemeenten geven gemeentelijke toelages (sociale correcties) in de vorm van geboortepremies, die dan afhankelijk van de gemeente rechtstreeks gestort worden op de DifTar-rekening, ofwel gestort worden op de bankrekening van de burger. Andere gemeenten geven toelages voor incontinente personen of personen met een handicap. Je kan best contact opnemen met het gemeentebestuur voor de juiste informatie.

Naar boven

Wat is huisvuil/restafval?

Alle afval afkomstig van het huishouden dat in de huisvuilcontainer past en niet selectief ingezameld wordt.

Definitie en sorteerinformatie

Naar boven

Wat is gft-afval?

Deze fractie is het groente-, fruit- en tuinafval, dat na inzameling wordt verwerkt tot compost.

Definitie en sorteerinformatie

Naar boven

Wat is pmd?

Plastic flessen & flacons, metalen verpakkingen, drankkartons.

Definitie en sorteerinformatie

Naar boven

Wat is grofvuil?

Alle afval afkomstig van het huishouden dat te groot of te zwaar is voor de container en dat niet selectief ingezameld wordt.

Definitie en sorteerinformatie

Naar boven

Waar kan ik de afvalkalender of sorteerwijzer vinden?

Je kan de afvalkalender en de sorteerwijzer bekijken op deze website:

Naar boven

Mijn container veroorzaakt schade. Ben ik aansprakelijk?

Als je container schade berokkent aan derden en de schade is het gevolg van een eigen fout of onzorgvuldigheid, kan je mogelijk aansprakelijk gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je onvoorzichtig bent en met je container tegen een auto rijdt. Indien je over een familiale polis beschikt, kan deze schade -zij het meestal met franchise- via deze polis gedekt worden. Een familiale polis is dus zeker aan te raden.

Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een fout van EcoWerf of haar personeel, wordt de schade gedekt door de polis burgerlijke aansprakelijkheid van EcoWerf. Het ophaalpersoneel van EcoWerf heeft evenwel strikte instructies m.b.t. het zorgvuldig terugplaatsen van containers.

In geval van betwisting beslist de rechtbank over de aansprakelijkheid.

Naar boven

Wat moet ik doen wanneer mijn container schade veroorzaakt?

Doe zo spoedig mogelijk aangifte bij je verzekeringsmakelaar. Indien nodig zal deze EcoWerf contacteren. Als je vragen hebt hierover, kan je steeds contact opnemen met EcoWerf via 0800/97 0 97 (optie 3) of info@ecowerf.be.

Naar boven

Veel gestelde vragen over het DifTar-recyclagepark

Met welke soorten afval kan ik terecht op het recyclagepark?
Waarom moet afval op voorhand gesorteerd zijn?
Hoe krijg ik toegang tot het recyclagepark?
Waar kan ik een recyclageparkkaart (toegangskaart voor het recyclagepark) aanvragen?
Wat als mijn recyclageparkkaart (toegangskaart voor het recyclagepark) verloren of gestolen is?
Wat is een eID?
Mag ik met een auto die niet op mijn naam staat naar het recyclagepark komen?
Hoe werkt het DifTar-systeem volgens gewicht op het recyclagepark?
Hoe werkt het DifTar-systeem volgens volume op het recyclagepark?
Hoe wordt de aanbiedingsretributie / het volume in een volumepark bepaald?
Hoeveel gratis toegangsbeurten heb ik? Hoe werkt dit? (enkel volumeparken)
Ik heb nog recht op gratis toegangsbeurten, maar moet toch betalen als ik grofvuil naar het recyclagepark breng. Hoe komt dit? (enkel volumeparken)
Hoe werkt de grofvuilpers (volumepark)?
Wordt er een (gratis) toegangsbeurt aangerekend als ik enkel klein gevaarlijk afval, elektrische apparaten of asbestcement naar het recyclagepark breng? (enkel volumeparken)
Hoe werkt de weegbrug? (enkel gewichtsparken)
Wat als ik verschillende soorten afval met verschillende tarieven breng (gewichtspark)?
Hoe werkt de registratiezuil?
Hoe verloopt de betaling?
Krijg ik hulp van de parkwachter?
Wat zijn de taken van de parkwachter?
Zijn kmo’s toegelaten op het recyclagepark?
Welke voertuigen zijn toegelaten op het recyclagepark?
Zijn tractoren toegelaten op het recyclagepark? Vrachtwagens? Bestelwagens?
Mag mijn aannemer mijn afval naar het recyclagepark brengen?
Wat zijn de drukste / minst drukke momenten op het recyclagepark?
Wanneer is het recyclagepark open?
Sluitingsdagen: wat bij brugdagen?
Wanneer geldt het kmo-tarief voor particulieren?

Naar boven

Met welke soorten afval kan ik terecht op het recyclagepark?

Elektro (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbestcement (eterniet), boomstronken, cellenbeton, gras en blad, grofvuil, gips en kalk, harde plastics, herbruikbare goederen, keramiek, kga (klein gevaarlijk afval), kurk, oude metalen, papier en karton, (piepschuim), pmd, sloophout, snoeihout en haagscheersel, steenafval, zachte plastics.

Opgelet! Piepschuim wordt niet overal selectief ingezameld. Voor een volledig overzicht van de afvalfracties, sorteerregels en tarieven in het recyclagepark van jouw gemeente, raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente.

Extra afvalfracties:

 • In Zoutleeuw: autobanden

Volgende afvalstoffen worden nooit aanvaard: grond, asfalt, explosieven, niet-gesorteerd afval.

Naar boven

Waarom moet afval op voorhand gesorteerd zijn?

Hoe beter je afval op voorhand gesorteerd is, des te vlotter je bezoek aan het recyclagepark verloopt. De parkwachter kan je immers sneller helpen om de juiste containers aan te wijzen. Afval dat je naar het recyclagepark brengt, wordt opgehaald voor recyclage of verdere verwerking. Om de recyclage mogelijk te maken, is het belangrijk dat het afval thuis reeds voorgesorteerd is. Om deze reden kan de parkwachter afval dat ongesorteerd aangeleverd wordt, weigeren.

Naar boven

Hoe krijg ik toegang tot het recyclagepark?

Voor de toegang tot het recyclagepark heb je een persoonlijke toegangskaart* nodig. Deze vraag je aan bij je gemeente.

Breng je toegangskaart altijd mee als je naar het recyclagepark komt. Wie geen geldige kaart bij heeft, krijgt geen toegang. Het recyclagepark is immers enkel toegankelijk voor inwoners van de gemeente/stad waartoe dit recyclagepark behoort. Op die manier wordt afvaltoerisme vermeden. Opgelet: de toegangskaart mag enkel gebruikt worden door de houder en zijn of haar gezinsleden.

* De inwoners van Leuven of Scherpenheuvel-Zichem krijgen toegang aan de hand van hun elektronische identiteitskaart en moeten dus geen afzonderlijke toegangskaart aanvragen.

Naar boven

Waar kan ik een recyclageparkkaart (toegangskaart voor het recyclagepark) aanvragen?

Een recyclageparkkaart (toegangskaart voor het recyclagepark) vraag je schriftelijk aan via de milieudienst van de gemeente.

Indien je reeds gebruik maakt van DifTar-containers (voor de inzameling aan huis van restafval en gft in containers met chip), ben je al geregistreerd bij EcoWerf en kan je ook telefonisch een kaart aanvragen. Bel hiervoor de groene lijn op 0800/97 0 97, kies 1.

Indien je geregistreerd bent op ‘Mijn EcoWerf’ (http://www.mijnecowerf.be/) kan je online aan nieuwe toegangskaart aanvragen. Na het inloggen kies je in het linkse menu ‘recyclagepark’ en dan bovenaan ‘aanvraag nieuwe kaart’.

Naar boven

Wat als mijn recyclageparkkaart (toegangskaart voor het recyclagepark) verloren of gestolen is?

Meld dit zo snel mogelijk via de groene lijn: 0800/97 0 97, kies 1. De verloren / gestolen kaart wordt dan geblokkeerd, zodat anderen er geen gebruik van kunnen maken. Je ontvangt een nieuwe toegangskaart per post. Bij je eerstvolgende bezoek aan het recyclagepark wordt 5 euro aangerekend voor deze nieuwe kaart. Je kan dit met Bancontact betalen.

Indien je geregistreerd bent op ‘Mijn EcoWerf’ (http://www.mijnecowerf.be/) kan je online een nieuwe toegangskaart aanvragen. Na het inloggen kies je in het linkse menu recyclagepark en dan bovenaan ‘aanvraag nieuwe kaart’.

Naar boven

Wat is een eID?

Elke inwoner van België kan momenteel over een elektronische identiteitskaart beschikken. In gemeenten* waar het recyclagepark is uitgerust met eID-controle moet deze identiteitskaart uitgelezen worden om toegang te krijgen. Elke inwoner boven 16 jaar verkrijgt toegang tot het DifTar-recyclagepark. Op deze manier is het recyclagepark uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de gemeente en wordt afvaltoerisme vermeden.

* Recyclageparken uitgerust met eID-controle zijn de drie recyclageparken van Leuven en het recyclagepark in Scherpenheuvel-Zichem.

Naar boven

Mag ik met een auto die niet op mijn naam staat naar het recyclagepark komen?

Je kan gerust met de wagen van iemand anders afval afgeven op het recyclagepark.

Naar boven

Hoe werkt het DifTar-systeem volgens gewicht op het recyclagepark?

Een recyclagepark met DifTar-systeem volgens gewicht bestaat uit twee van elkaar gescheiden zones: één voor de gratis afvalfracties en één voor de betalende afvalfracties. Raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente voor meer info over de contantbelasting (= het tarief) per fractie. De prijs van het afval in de betalende zone wordt berekend volgens het gewicht van het afval dat je aanvoert.

Je hebt een persoonlijke toegangskaart* nodig voor toegang tot het recyclagepark. Met je toegangskaart meld je je aan via de aanmeldzuil van de gratis zone. Hier kan je eerst de gratis afvalfracties in de juiste containers achterlaten. Als je ook afval bij hebt voor de betalende zone, passeer je langs de weegbrug. Daar staat een registratiezuil, waar je je registreert met je toegangskaart en aangeeft welk soort afval je bij hebt. Dit doe je aan de hand van het keuzescherm op de registratiezuil. Het brutogewicht wordt berekend en je ontvangt een ticket met alle gegevens. Op de registratiezuil is ook een 'hulpknop' waarmee je bijstand kan vragen aan de parkwachter. Vervolgens kan je het afval in de juiste containers achterlaten. Daarna begeef je je naar de weegbrug aan de uitgang van de betalende zone. Hier staat opnieuw een registratiezuil. Het 'tarragewicht' en het bedrag dat je moet betalen worden automatisch berekend. Je kan betalen met Bancontact. Nadat je hebt betaald, krijg je een betalingsbewijs en gaat de slagboom automatisch open, zodat je het recyclagepark kan verlaten.

Tijdens het weegproces stapt alleen de chauffeur uit (zowel bij het inwegen als bij het uitwegen), alle passagiers blijven steeds in de wagen zitten!

De weegbruggen zijn door het ministerie geijkt voor weging tot op 5 kg nauwkeurig. Ieder gewogen gewicht wordt afgerond tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 kg. Als je bijvoorbeeld 12 kg meebrengt, wordt er afgerond naar 10 kg. Als je 13 kg aanbiedt, wordt er afgerond naar 15 kg. Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimum 5 kg aangerekend.

Voor kmo's geldt een afzonderlijk tarief. (Niet op alle parken worden kmo's toegelaten). Het kmo-tarief wordt ook van toepassing voor particulieren vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op het betalend gedeelte.

* Persoonlijke toegangskaart: inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen hun elektronische identiteitskaart gebruiken voor de toegang tot het recyclagepark. Inwoners van andere gemeenten kunnen een toegangskaart aanvragen bij de gemeente.

Naar boven

Hoe werkt het DifTar-systeem volgens volume op het recyclagepark?

In een recyclagepark met DifTar-systeem volgens volume betaal je voor je afval naargelang de aard van het afval en het voertuig waarmee je het afval brengt. Het aanbrengen van elektro (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), kga (klein gevaarlijk afval, waaronder verfresten, frituurolie en spuitbussen van gif) en asbestcement (eterniet) is steeds volledig gratis.

Je hebt een persoonlijke toegangskaart nodig voor toegang tot het recyclagepark (inwoners van Leuven krijgen toegang aan de hand van hun elektronische identiteitskaart). Met je toegangskaart registreer je je via de registratiezuil aan de ingang van het recyclagepark. Na controle van je toegangskaart, geef je aan de registratiezuil de reden van je bezoek aan. Je zal gevraagd worden hoe (te voet, met de fiets, type voertuig) en welke afvalfracties je aanvoert. Je duidt dit aan op het keuzescherm van de registratiezuil. Op ieder moment kan je via de 'hulpknop' bijstand vragen aan de parkwachter. Als de wijze van aanbieding en de aangevoerde afvalfractie(s) geselecteerd zijn, wordt het te betalen bedrag automatisch berekend. Betalen kan met Bancontact. Voor andere betaalmogelijkheden, raadpleeg specifiek de recyclageparkfolder van jouw gemeente. Na betaling wordt een ticket afgedrukt als bewijs en zal de slagboom zich automatisch openen, zodat je het park kan betreden en het afval op de juiste plaats kan achterlaten.

Wat kost dit?

De prijs van een bezoek aan het DifTar-recyclagepark is afhankelijk van de wijze waarop je het afval brengt (te voet, per fiets, het voertuigtype) en/of de aangeleverde afvalfractie(s).

Afvalfracties als elektro, kga en asbestcement (eterniet) kunnen altijd gratis ingeleverd worden.

Tarief:

Volumetarief op basis van het voertuig Tarief particulier Tarief kmo
Auto, fiets, voetganger, kruiwagen € 2,50 € 5,00
Aanhangwagen (max 2m³) € 7,50 € 15,00
Bestelwagen (max 4m³) € 20,00 € 30,00
Bijkomend tarief voor de aanbieding van grofvuil
Per begonnen pakket van 0,5 m³ * € 5,00 € 5,00
Volledige perskamer (2,5 m³) € 20,00 € 20,00
* Voor een aantal stukken grofvuil betaal je een vast tarief:
zetel 1-zit € 5,00 € 5,00
1-persoonsmatras € 5,00 € 5,00
1-persoonsbed € 5,00 € 5,00
zetel 2-zit € 10,00 € 10,00
2-persoonsmatras € 10,00 € 10,00
2-persoonsbed € 10,00 € 10,00
zetel 3-zit € 15,00 € 15,00
stoel (2 stuks) € 5,00 € 5,00
(tuin)tafel € 5,00 € 5,00

De het bijkomend tarief voor grofvuil is verschuldigd bovenop het volumetarief.

Gratis toegangsbeurten

In een aantal gemeenten krijgt ieder gezin jaarlijks een aantal gratis toegangsbeurten. Raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente voor meer info over het aantal gratis toegangsbeurten.

Opgelet! Voor het aanleveren van afval met een bestelwagen of bedrijfswagen gelden geen gratis beurten. Hiervoor moet je altijd betalen. Ook als je grofvuil aanlevert, betaal je steeds een bijkomend tarief voor grofvuil bovenop het volumetarief of gratis toegangsbeurt.

Grofvuilcontainer

Grofvuil kan op het recyclagepark achtergelaten worden in de perscontainer. Deze container is afgesloten en voorzien van een kaartlezer. Indien je aan de ingang van het park op de registratiezuil ingeeft dat je grofvuil aanlevert, wordt je toegangskaart geactiveerd om de container te bedienen. Je kan dan met je persoonlijke toegangskaart de container ontgrendelen en het grofvuil deponeren. Bij het sluiten van de deur wordt de perscontainer automatisch in werking gezet. De deur blijft gesloten totdat een nieuwe bezoeker zich aanbiedt.

Kmo-tarief

Voor kmo's geldt een afzonderlijk tarief. (Niet op alle parken worden kmo's toegelaten)Het kmo-tarief wordt ook van toepassing voor particulieren wanneer zij een bepaald aantal bezoeken op jaarbasis bereiken. Raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente om dit aantal bezoeken te kennen.

Naar boven

Hoe wordt het volumetarief / het volume in een volumepark bepaald?

In een recyclagepark met DifTar-systeem volgens volume wordt het volumetarief bepaald op basis van het voertuig waarmee je het afval brengt. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid afval die je bij hebt.

In een volumepark gelden drie verschillende volumetarieven: 

 • Te voet, met de fiets of personenwagen
 • Personenwagen met aanhangwagen (max. 2 m³)
 • Bestelwagen en/of bedrijfswagen (max. 4 m³)

Personenwagens: ongeacht het type wagen, primaire functie is personenvervoer.
Aanhangwagens: het type aanhangwagen is niet bepalend, maar er geldt wel een maximum van 2 m³ afval per aanhangwagen. Het trekkend voertuig is evenmin relevant, op voorwaarde dat dit trekkend voertuig geen afval bevat. Bestelwagens en bedrijfswagens: max. 4 m³ afval. Hiervoor gelden geen gratis toegangsbeurten.

Naar boven

Hoeveel gratis toegangsbeurten heb ik? Hoe werkt dit? (enkel volumeparken)

Werkt het recyclagepark in je gemeente volgens het systeem van DifTar volgens volume, dan heb je afhankelijk van je gemeente al dan niet jaarlijks recht op een aantal gratis toegangsbeurten per gezin. Raadpleeg de recyclageparkfolder van je gemeente om te weten of/hoeveel gratis toegangsbeurten er jaarlijks gelden in jouw gemeente.

De niet-opgebruikte gratis toegangsbeurten zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar. Je recyclageparkkaart (toegangskaart) blijft wel geldig. Jaarlijks worden de gratis toegangsbeurten automatisch op je toegangskaart opgeladen.

Opgelet:

 • Indien je grofvuil afgeeft op het recyclagepark, betaal je altijd het tarief voor grofvuil bovenop het volumetarief. Enkele voorbeelden: 
 • Indien je afval brengt in een personenwagen met aanhangwagen en je hebt maar 1 gratis toegangsbeurt meer over voor het lopende jaar, dan betaal je de het volumetarief voor wagen met aanhangwagen (€ 7,50). De overgebleven gratis toegangsbeurt kan je een volgende keer gebruiken als je te voet, met de fiets of met wagen zonder aanhangwagen komt.
 • Voor een bedrijfswagen of een bestelwagen gelden geen gratis toegangsbeurten. Je betaalt steeds minimum het volumetarief (€ 20 voor particulieren).
 • Klein gevaarlijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en asbestcement (eterniet) kan je altijd gratis afgeven op het recyclagepark. Indien je enkel dit afval bij hebt, betaal je geen volumetarief, noch verlies je een gratis beurt.

Naar boven

Ik heb nog recht op gratis toegangsbeurten, maar moet toch betalen als ik grofvuil naar het recyclagepark breng. Hoe komt dit? (enkel volumeparken)

In een volumepark betaal je voor elk bezoek de toegang tot het park. Het bedrag dat je moet betalen heet het 'volumetarief'. Dit volumetarief is afhankelijk van het voertuig waarmee je je afval brengt en niet van de effectief aangeboden hoeveelheid afval.

Als bezoeker betaal je geen volumetarief zolang je nog beschikt over voldoende gratis toegangsbeurten. Het volumetarief vervalt eveneens als je enkel elektro, kga of asbestcement aanbiedt.

Los van het volumetarief moet je bij aanbieding van grofvuil altijd bijkomend het tarief voor grofvuil betalen. Dit is met andere woorden een aparte contantbelasting (tarief), waarbij je geen beroep kan doen op de gratis toegangsbeurten. De gratis toegangsbeurten compenseren enkel het volumetarief.

Voor een bedrijfswagen of een bestelwagen gelden geen gratis toegangsbeurten. Je dient steeds het volumetarief (€ 20 voor particulieren) te betalen. Breng je grofvuil in een bedrijfswagen of bestelwagen, dan betaal je het volumetarief van € 20, plus het bijkomend tarief voor grofvuil.

Naar boven

Hoe werkt de grofvuilpers (volumepark)?

Elk recyclagepark met DifTar-systeem volgens volume beschikt over een pers voor grofvuil. Voor aanbiedingen van grofvuil betaal je als bezoeker het tarief voor grofvuil: € 5 per begonnen pakket van 0,5 m³, € 20 voor een volledige perskamer (2,5 m³) en/of een vast tarief voor bepaalde stukken grofvuil. Op de registratiezuil geef je bij het ingeven van je afval aan welke hoeveelheid grofvuil je wenst te deponeren in de perscontainer. Jouw keuze wordt aan de ingang van het recyclagepark via de registratiezuil opgeladen op je toegangskaart (of eID voor inwoners van Leuven). In rust is de pers geblokkeerd: de deur tot de persopening is dicht. Op vertoon van je toegangskaart* met opgeladen persbeurt kan je de pers ontgrendelen en grofvuil in de container achterlaten. Na je levering gaat de deur dicht en start er automatisch een persing. Hierna is je betaalde persbeurt verbruikt.

*Voor inwoners van Leuven is dit de eID.

Naar boven

Wordt er een (gratis) toegangsbeurt aangerekend als ik enkel klein gevaarlijk afval, elektrische apparaten of asbestcement naar het recyclagepark breng? (enkel volumeparken)

Het aanleveren van kga (klein gevaarlijk afval, bv. verfafval, frituurolie of -vet, gifafval, batterijen, spaarlampen …), elektro (afgedankte elektrische en elektronische apparaten, bv. koelkasten, tv’s, computers, armaturen, gsm’s …) en/of asbestcement (eterniet) is altijd volledig gratis. Er wordt evenmin een gratis toegangsbeurt aangerekend. Je kan dus onbeperkt en volledig gratis het hele jaar door kga, elektro en asbestcement afgeven op het recyclagepark.

Naar boven

Hoe werkt de weegbrug? (enkel gewichtsparken)

Op het recyclagepark bevinden zich twee weegbruggen, 1 aan de ingang van de betalende zone en 1 aan de uitgang van de betalende zone. De weegbruggen zijn door het ministerie geijkt voor weging tot op 5 kg nauwkeurig. Ieder gewogen gewicht wordt afgerond tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 kg. Als je bijvoorbeeld 12 kg meebrengt, wordt er afgerond naar 10 kg. Als je 13 kg aanbiedt, wordt er afgerond naar 15 kg. Bij een bezoek aan het betalend gedeelte, wordt minimaal 5 kg aangerekend.

Bij het betreden van de weegbrug registreer je je via de registratiezuil. Op het keuzescherm duid je aan welk soort afval je bij hebt. Het brutogewicht wordt berekend en je ontvangt een ticket met alle gegevens. Nu kan je het afval in de juiste containers achterlaten. Daarna begeef je je naar de weegbrug aan de uitgang van de betalende zone. Hier meld je je opnieuw aan via de registratiezuil. Het 'tarragewicht' (verschil tussen in- en uitweging) en het bedrag dat je moet betalen (kg achtergelaten afval vermenigvuldigd met het tarief van de duurste aangebrachte afvalsoort) worden automatisch berekend. Na betaling ontvang je een ticket en kan je het recyclagepark verlaten.

Tijdens het weegproces stapt alleen de chauffeur uit (zowel bij het inwegen als bij het uitwegen), alle passagiers blijven steeds in de wagen zitten!

Naar boven

Wat als ik verschillende soorten afval met verschillende tarieven breng (gewichtspark)?

Indien je verschillende soorten afval met verschillende tarieven aanbiedt, heb je twee mogelijkheden:

 • Ofwel lever je al het afval in één keer af en betaal je het volledige gewicht volgens de contantbelasting van de duurste aangeleverde fractie.
 • Ofwel voer je het afval aan in twee of meerdere keren (je laat je voertuig twee of meerdere keren in- en uitwegen) waarbij je telkens volgens de overeenkomstige contantbelasting betaalt.

Naar boven

Hoe werkt de registratiezuil?

In een volumepark:

Na controle van je toegangskaart kan je via de registratiezuil (aan de ingang van het park) de reden van je bezoek aangeven. Je zal gevraagd worden hoe (te voet, met de fiets, type voertuig) en welke afvalfracties je aanvoert. Al deze keuzemogelijkheden kunnen gemaakt worden door te drukken op het scherm van de registratiezuil. Op ieder moment kan je via de 'hulpknop' bijstand vragen aan de parkwachter. Als de wijze van aanbieding en de aangevoerde afvalfractie(s) geselecteerd zijn, wordt het te betalen bedrag automatisch berekend. Het is zeer belangrijk dat je deze gegevens controleert vooraleer je betaalt. Vervolgens kan je op het scherm de gewenste betaalwijze aanduiden. Betalen kan met Bancontact en in sommige gemeenten ook met een beurtenkaart (raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente voor meer info over de betaalwijze). Na betaling wordt een ticket afgedrukt als bewijs en zal de slagboom zich automatisch openen, zodat je het park kan betreden en het afval op de juiste plaats kan deponeren.

In een gewichtspark:

Als je afval aanvoert waarvoor betaald moet worden, ga je naar de eerste weegbrug. Daar staat een registratiezuil, waar je je identificeert en ingeeft welk soort afval je hebt meegebracht. Je doet dat door op het keuzescherm van de registratiezuil de juiste keuzemogelijkheid aan te duiden. Het brutogewicht wordt berekend en je ontvangt een ticket waarop alle gegevens staan vermeld. Daarna kan je het afval in de juiste containers deponeren. Aan de uitgaande weegbrug meld je je opnieuw aan via de registratiezuil. Het 'tarragewicht' en het bedrag dat je moet betalen worden automatisch berekend. Het is zeer belangrijk dat je de weeggegevens controleert vooraleer je betaalt. Op het scherm kan je de gewenste betaalwijze aanduiden. Je kan betalen met Bancontact. Nadat je hebt betaald, krijg je een betalingsbewijs en gaat de slagboom automatisch open, zodat je het park kan verlaten.

Tijdens het weegproces stapt alleen de chauffeur uit (zowel bij het inwegen als bij het uitwegen), alle passagiers blijven steeds in de wagen zitten!

Naar boven

Hoe verloopt de betaling?

Omwille van de veiligheid wordt er geen contant geld aanvaard op het recyclagepark. Gelieve je hierop te voorzien bij je bezoek.

In een volumepark:

Na controle van je toegangskaart kan je aan de registratiezuil (aan de ingang van het park) de reden van je bezoek aangeven. Je zal gevraagd worden hoe (te voet, met de fiets, type voertuig) en welke afvalfracties je aanvoert. Al deze keuzemogelijkheden kunnen gemaakt worden door te drukken op het scherm van de registratiezuil. Op ieder moment kan je via de 'hulpknop' bijstand vragen aan de parkwachter. Als de wijze van aanbieding en de aangevoerde afvalfractie(s) geselecteerd zijn, wordt het te betalen bedrag automatisch berekend. Het is zeer belangrijk dat je deze gegevens controleert vooraleer je betaalt. Vervolgens kan je op het scherm de gewenste betaalwijze aanduiden. Betalen kan met Bancontact en in sommige gemeenten ook met een beurtenkaart (raadpleeg de recyclageparkfolder van jouw gemeente voor meer info over de betaalwijze). Een beurtenkaart kan aangekocht worden in het gemeentehuis. Indien je betaalt met de beurtenkaart komt de parkwachter het gepast aantal beurten in mindering brengen. Na betaling wordt een ticket afgedrukt als bewijs en zal de slagboom zich automatisch openen, zodat je het park kan betreden en het afval op de juiste plaats kan deponeren.

In een gewichtspark:

Als je afval aanvoert waarvoor betaald moet worden, ga je naar de eerste weegbrug. Aan de registratiezuil wordt je toegangskaart gecontroleerd en geef je in welk soort afval je hebt meegebracht. Het brutogewicht wordt berekend en je ontvangt een ticket waarop alle gegevens staan vermeld. Daarna kan je het afval in de juiste containers deponeren. Aan de uitgaande weegbrug meld je opnieuw aan. Het 'tarragewicht' en het bedrag dat je moet betalen worden automatisch berekend. Het is zeer belangrijk dat je de weeggegevens controleert vooraleer je betaalt. Op het scherm kan je de gewenste betaalwijze aanduiden. Je kan betalen met Bancontact. Nadat je hebt betaald, krijg je een betalingsbewijs en gaat de slagboom automatisch open, zodat je het park kan verlaten. 

Naar boven

Krijg ik hulp van de parkwachter?

De parkwachters zijn er om jouw vragen te beantwoorden over sortering op het park en om aan te duiden waar je je afval correct kan achterlaten. Heb je assistentie nodig bij de registratie van je afval, dan kan je uiteraard een beroep doen op de parkwachter. Hij/zij helpt je verder, kan jouw vragen beantwoorden of je in contact brengen met de juiste dienst binnen EcoWerf.

In het takenpakket van de parkwachters zijn de prioriteiten: informatie verstrekken, controleren en het bewaren van de orde.

Sommige bezoekers verwachten dat de parkwachter(s) op het recyclagepark ten alle tijde beschikbaar is (zijn) om te helpen met het deponeren van afval. Een helpende hand mag gevraagd worden, maar de drukte op het recyclagepark laat dit niet steeds toe. Breng je zware voorwerpen of grotere hoeveelheden afval naar het recyclagepark? Zorg er dan voor dat je er op het recyclagepark niet alleen voor staat.

Naar boven

Wat zijn de taken van de parkwachter?

De parkwachter moet toezien op de correcte naleving van de geldende gemeentelijke reglementen aangaande de recyclageparken (retributie- en politiereglement). Concreet houdt dit in dat de parkwachter bezoekers wegwijs maakt op het recyclagepark. Dit omvat:

 • identificeren van het aangeboden afval en waar nodig sortering bijsturen/begeleiden;
 • waar nodig assistentie verlenen bij de registratie van de aangeboden afvalfracties;
 • waar nodig de geschikte container aanwijzen.

Respecteer de parkwachter en zijn/haar beslissing.

Ten eerste moet de parkwachter er voor zorgen dat de containers goed toegankelijk zijn en de inhoud ervan overeenstemt met de sorteerinstructies van EcoWerf. Daarnaast staat de parkwachter in voor de orde en netheid op het recyclagepark. Hij/zij waakt ook over de veilige circulatie van voertuigen op het terrein. Na sluitingstijd blijft de parkwachter nog aanwezig om de dagelijkse administratie af te ronden, containerwissels voor te bereiden en tot slot het recyclagepark af te sluiten voor onbevoegden.

Naar boven

Zijn kmo’s toegelaten op het recyclagepark?

Afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet toegelaten op het recyclagepark.

Een aantal gemeenten maken een uitzondering voor kmo’s op voorwaarde dat deze afval aanleveren dat in aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met afval van huishoudelijke oorsprong.

Enkele voorbeelden

 • Toegelaten:
  • Een tuinaannemer die papier en karton, glas en pmd van de normale werking van zijn/haar gezin aanbrengt, wordt toegelaten. (huishoudelijke afvalstoffen)
 • Niet toegelaten:
  • Een tuinaannemer die snoeihout aanbrengt. (bedrijfsafvalstof)
  • Een uitbater van een frituur die frituurolie aanbrengt. (bedrijfsafvalstof)
  • Een bezoeker die wekelijks 1 bestelwagen papier en karton aanvoert. (niet vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstof, wegens te grote hoeveelheid om afkomstig te zijn van de normale werking van een particuliere huishouding)

Voor meer informatie: neem contact op met de milieudienst van je gemeente, of surf naar http://www.mikkmo.be/.

Naar boven

Welke voertuigen zijn toegelaten op het recyclagepark?

Toegelaten voertuigen: (brom)fiets, kruiwagens, personenwagen (al dan niet met aanhangwagen), bestelwagens (tot max. 6 m lengte) en kleine bedrijfswagens.

Naar boven

Zijn tractoren toegelaten op het recyclagepark? Vrachtwagens? Bestelwagens?

Bestelwagens langer dan 6m, tractoren, kiepwagens en (lichte) vrachtwagens zijn niet toegestaan op het recyclagepark.

Naar boven

Mag mijn aannemer mijn afval naar het recyclagepark brengen?

Indien een aannemer jouw afval vervoert, wordt dit automatisch een bedrijfsafvalstof voor de aannemer en mag dit niet naar het gemeentelijk recyclagepark worden afgevoerd, ook al ben je er zelf bij. Spreek best op voorhand af met de aannemer wie voor het verwijderen van het afval zal zorgen en zorg voor eigen vervoer indien de aannemer het afval niet meeneemt.

Naar boven

Wat zijn de drukste / minst drukke momenten op het recyclagepark?

Elk jaar is er variatie in drukte op basis van het seizoen en de weersomstandigheden: de wintermaanden zijn minder druk dan de zomermaanden. Daarnaast verschilt ook het aantal bezoekers op weekdagen tegenover dat op zaterdagen. Op zaterdag is het altijd drukker. Tijdens de week is dinsdag doorgaans de drukste dag en donderdag de kalmste. Tijdens een weekdag situeert de drukste periode zich tussen 12.30 uur (openingstijd) en 15.00 uur. Voor een vlot bezoek aan het recyclagepark is de vroege avond (17.00 – 19.30 uur) het meest interessant, op voorwaarde dat de verkeersdrukte op weg naar het recyclagepark een bezoek niet in de weg staat. Wie niet van aanschuiven houdt, vermijdt best de spits op zaterdagnamiddag, vooral tussen 14.00 en 16.00 uur. Net na openingstijd (09.00 – 10.00 uur) en ’s middags (12.00 – 13.00 uur) zijn de daluren op zaterdag.

Hou er steeds rekening mee dat het weer bepalend is voor de drukte op het recyclagepark: hoe aangenamer het weer, des te meer mensen brengen een bezoek aan het recyclagerpark.

Naar boven

Wanneer is het recyclagepark open?

De openingsuren van het recyclagepark zijn als volgt:

 • weekdag: van 12.30 uur tot 19.30 uur
 • zaterdag: van 09.00 uur tot 16.00 uur

Alle recyclageparken uitgebaat door EcoWerf zijn steeds gesloten op zondag, maandag en officiële feestdagen. Enkele parken hebben een extra sluitingsdag tijdens de week. Raadpleeg specifiek de recyclageparkfolder van jouw gemeente voor de juiste openingsdagen.

Plan je bezoek aan het recyclagepark zodanig dat je vóór sluitingstijd alles nog rustig kan uitladen. Plan hiervoor je aankomst op het recyclagepark ten laatste tot 15 minuten voor sluitingstijd. Op drukke dagen is het mogelijk dat je tegen sluitingstijd nog in een file staat aan te schuiven en niet meer wordt toegelaten op het recyclagepark. Tracht de piekmomenten zoveel mogelijk te vermijden.

Naar boven

Sluitingsdagen: wat bij brugdagen?

De recyclageparken zijn gesloten op alle officiële feestdagen. Tijdens de schoolvakanties en op brugdagen zijn de parken geopend volgens de normale openingsuren, tenzij anders aangekondigd. Alle sluitingsdagen zijn bovendien vermeld op de afvalkalender.

Naar boven

Wanneer geldt het kmo-tarief voor particulieren?

 • Gewichtsparken

Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven de 2.000 kg wordt het tarief voor grote hoeveelheden (“kmo-tarief”) toegepast voor particulieren. Heeft een bezoeker al 1.995 kg aangevoerd bij voorgaande bezoeken, dan is zijn/haar volgend bezoek ook nog steeds aan het normale tarief. Van zodra het gewicht van 2.000 kg is overschreden, is bij het volgende bezoek onherroepelijk het kmo-tarief van toepassing.

Alles wat over de weegbrug gaat (behalve asbest) telt mee voor de totale aanvoer, dus ook snoeihout. Op parken waar gratis gewicht voor snoeihout geldt, kunnen bezoekers dit gratis gewicht ook nog opgebruiken nadat ze al meer dan 2 ton afval aangevoerd hebben.

Uitzonderingen:
- Voor de inwoners van Glabbeek is het tarief voor grote hoeveelheden NIET van toepassing.
- Voor de inwoners van Haacht en Keerbergen wordt het tarief van grote hoeveelheden toegepast voor alle fracties als je 2 ton snoeihout hebt aangevoerd.

 • Volumeparken

Vanaf het 19de bezoek op jaarbasis wordt het tarief voor grote hoeveelheden (“kmo-tarief”) toegepast voor de betrokken particulier. Alle bezoeken waarbij de bezoeker afval aflevert tellen mee, ook afvalleveringen van kga, elektro en asbestcement. Alleen bezoeken waarbij de bezoeker enkel roze zakken en/of taxus in de inzamelperiode aflevert, tellen niet mee. Bezoeken waarbij hij of zij enkel een artikel aankoopt (bv. zak compost), tellen ook niet mee.

Uitzonderingen:
- In Hoegaarden gaat het tarief voor grote hoeveelheden reeds in vanaf het 10de bezoek.
- In Leuven is het tarief voor grote hoeveelheden NIET van toepassing.

Naar boven

Veel gestelde vragen over 'Mijn EcoWerf' (http://www.mijnecowerf.be/)

Wat is ‘Mijn EcoWerf’?
Waar vind ik mijn klantnummer terug?
Hoe kies ik een correct paswoord?
Hoe kan ik mij registreren voor ‘Mijn EcoWerf’?
Wat is een gebruikersnaam?
Registreren/aanmelden met eID lukt niet in Google Chrome. Wat moet ik doen?
Registreren/aanmelden met eID lukt niet in Firefox. Wat moet ik doen?
Ik ben reeds geregistreerd met een gebruikersnaam en paswoord maar zou me graag registreren met eID. Wat moet ik doen?
Hoe kan ik inloggen als bedrijf of vereniging?
Wat is een OGM en waar kan ik die terugvinden?
Waar vind ik alles terug over de ledigingen van mijn container(s)?
Kan ik de gegevens van mijn ledigingen bewaren op mijn computer?
Wat wordt er vermeld onder ‘berichten’?
Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?
Kan ik wijzigen of ik mijn briefwisseling al dan niet via e-mail wil ontvangen?
Wat doe ik als ik mijn paswoord vergeten ben?
Hoe kan ik mijn huidig saldo raadplegen?
Kan ik de verrichtingen op mijn DifTar-rekening raadplegen?
Tot hoever in het verleden kan ik mijn verrichtingen raadplegen?
Kan ik mijn betalingsuitnodigingen raadplegen?
Kan ik mijn recyclageparkbezoeken raadplegen?
Indien ik een nieuwe recyclageparkkaart nodig heb, kan ik dat dan via ‘Mijn EcoWerf’ aanvragen?
Wat kan ik raadplegen via statistieken?
Kan ik mijn verzendadres wijzigen?
Is het mogelijk om mijn rekeningnummer te wijzigen via ‘Mijn EcoWerf’?
Waar vind ik terug wanneer de volgende inzameling op mijn adres plaats heeft?
Hoe kan ik contact opnemen met EcoWerf voor verdere vragen?
Wat is een interventie?
Ik heb een afspraak voor een interventie. Kan ik dit ergens nakijken?
Mijn container is stuk en moet hersteld worden, of ik wil een andere/bijkomende container aanvragen. Kan dit via ‘Mijn EcoWerf’?
Kan ik via ‘Mijn EcoWerf’ aanvragen om extra zakken bij de container te plaatsen?
Kan ik via ‘Mijn EcoWerf’ mijn aanvragen voor het plaatsen van extra zakken nakijken?

Naar boven

Wat is ‘Mijn EcoWerf’ (www.mijnecowerf.be)?

‘Mijn EcoWerf’ is een webapplicatie die je toelaat al je gegevens i.v.m. de DifTar-huis-aan-huisinzamelingen en de afvalleveringen op een DifTar-recyclagepark op te vragen. Na registratie kan je je op http://www.mijnecowerf.be/ aanmelden met je eID of met een zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord. Registratie gebeurt ook via http://www.mijnecowerf.be/ (zie: 'Hoe kan ik mij registreren voor ‘Mijn EcoWerf?’).

Naar boven

Waar vind ik mijn klantnummer terug?

Je klantnummer staat vermeld op de betalingsuitnodiging van EcoWerf. Enkel bij het registreren heb je je klantnummer nodig. Indien je in een gemeente woont met alleen een DifTar-recyclagepark, dan vind je het klantnummer terug op het ticket dat je ontvangt bij een bezoek aan het recyclagepark. Indien je geen ticket hebt, neem je best contact op met DifTar via het groene nummer 0800/97 0 97 (optie 1).

Naar boven

Hoe kies ik een correct paswoord?

Een paswoord moet bestaan uit minstens 6 tekens, moet minstens 1 cijfer bevatten en is hoofdlettergevoelig.

Naar boven

Hoe kan ik mij registreren voor ‘Mijn EcoWerf’?

Wanneer je je voor de eerste keer op onze site aanmeldt, dien je je eerst te registreren. Je doet dit door ‘U hebt nog geen paswoord? Gelieve u eerst te registreren.’ aan te klikken of via de link ‘Registreren’ rechts bovenaan. Je krijgt dan de keuze om te registeren via eID of via een zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord. Indien je je registreert via eID moet je het klantnummer, het huisnummer (alleen cijfers) en de postcode van de deelgemeente ingeven.

Bij het aanvinken voor aanvaarding van de algemene voorwaarden kan je verder naar een volgend scherm doorklikken. Daar kan je jouw gegevens vervolledigen. Een bevestiging van je registratie wordt naar het door jou opgegeven e-mailadres verzonden. Bij registratie via eID is er geen registratiebevestiging nodig. Je krijgt hiervoor dan ook geen e-mail toegestuurd, maar wordt rechtstreeks naar de aanmeldpagina doorgestuurd.

Bij de registratie met een zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord moet je ook een ‘captcha’ (onder de vorm van een som) invullen. Een ‘captcha’ is een extra beveiliging bij een registratieproces dat voorkomt dat accounts in veelvoud kunnen worden aangemaakt.

Je moet hier tevens aangeven of je in de toekomst documenten digitaal wenst te ontvangen of niet. Wanneer je ervoor kiest om deze digitaal te ontvangen, krijg je geen papieren versie van je betalingsuitnodigingen meer per post. Je kan dit later nog aanpassen indien gewenst. Van herinneringen ontvang je wel nog steeds een papieren versie per post.

Naar boven

Wat is een gebruikersnaam?

Als burger kan je ervoor kiezen om aan te melden via een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam kies je zelf bij je registratie op ‘Mijn EcoWerf’. Als bedrijf of vereniging kan je inloggen met een paswoord dat je aanvraagt bij de DifTar-dienst (groene lijn 0800/97 0 97, optie 1). Bij deze aanvraag zijn volgende gegevens vereist: klantnummer, naam van de vereniging, referentiepersoon en een e-mailadres. Je krijgt dan per e-mail een paswoord toegestuurd en dient je aan te melden met het OGM van je betalingsuitnodigingen en dit paswoord. Indien je in een gemeente woont waar alleen een DifTar-recyclagepark aanwezig is en je dus geen betalingsuitnodigingen ontvangt, dan zal een DifTar-medewerker  (groene lijn 0800/97 0 97, optie 1) je het OGM nummer meedelen.

Naar boven

Registreren/aanmelden met eID lukt niet in Google Chrome. Wat moet ik doen?

A. Wanneer ik wil registreren/aanmelden met eID in Google Chrome krijg ik de vraag om een Java-update uit te voeren. Meer informatie vind je via deze link.

B. De Plug-in wordt geblokkeerd.

1. Nadat je op ‘Aanmelden met eID’ geklikt hebt, krijg je de melding ‘Plug-in geblokkeerd’ achteraan in de adresbalk. 

Printscreen 1

2. Klik op deze melding en kies voor ‘Plug-ins altijd toestaan op www.mijnecowerf.be’ en daarna op ‘Gereed’.

Printscreen 2

3. Refresh de pagina met de ‘F5’ toets.
4. Je krijgt een melding ‘Opnieuw indienen bevestigen’. Klik op ‘Doorgaan’.

Printscreen 3

5. Er opent zich een venster ‘Do you want to run the application’. Vink ‘Do not show this again...’ aan en klik op ‘Run’.

Printscreen 4

6. Indien je kaartlezer correct aangesloten is, dan zal gevraagd worden om je eID in te voeren.
7. Indien je kaart reeds ingevoerd is, dan zal je gevraagd worden om je pincode in de geven.

Printscreen 5

 

Printscreen 6

Naar boven

Registreren/aanmelden met eID lukt niet in Firefox. Wat moet ik doen?

Vooraleer je in Firefox met je eID kan registeren of aanmelden moet je de ‘Firefox add-on’ installeren. Dit doe je als volgt:

1. Open Firefox
2. Ga naar https://addons.mozilla.org/firefox/addon/51744. Je vindt de add-on ook terug door op de add-on-pagina te zoeken op de zoekterm ‘eID’.
3. Klik op ‘Aan Firefox toevoegen’
4. Klik op ‘Nu Installeren’
5. Herstart Firefox

Printscreen Firefox

Naar boven

Ik ben reeds geregistreerd met een gebruikersnaam en paswoord maar zou me graag registreren met eID. Wat moet ik doen?

Gelieve contact op te nemen met DifTar op 0800/97 0 97 (optie 1). Je account met gebruikersnaam en paswoord moet verwijderd worden door een DifTar-medewerker alvorens je kan registeren met eID.

Naar boven

Hoe kan ik inloggen als bedrijf of vereniging?

Als bedrijf of vereniging kan je inloggen met het OGM van je betalingsuitnodigingen en een paswoord dat je aanvraagt bij de DifTar-dienst (groene lijn 0800/97 0 97, optie 1). Indien je in een gemeente woont waar alleen een DifTar-recyclagepark aanwezig is en je dus geen betalingsuitnodigingen ontvangt, dan zal een DifTar-medewerker je het OGM nummer meedelen.

Naar boven

Wat is een OGM en waar kan ik die terugvinden?

 Een OGM is de gestructureerde mededeling die je gebruikt bij elke betaling die je doet in het kader van de huis-aan-huisinzameling via DifTar. Je vindt deze onderaan op het overschrijvingsformulier in het veld ‘mededeling’ en deze ziet er als volgt uit: XXX/XXXX/XXXXX.

Naar boven

Waar vind ik alles terug over de ledigingen van mijn container(s)?

Wanneer je in de linkerkolom gaat naar ‘containers en inzamelingen’ kan je een overzicht van jouw inzamelingen raadplegen door in de lijst van op jouw adres geplaatste containers achteraan de lijn ‘inzamelingen’ aan te klikken. Vervolgens krijg je een lijst met op welke datum en tijd de betreffende container werd geledigd, met het gewicht erbij vermeld (tot 2 jaar in het verleden). Deze gegevens kan je op jouw computer bewaren als je ze exporteert naar Excel.

Naar boven

Kan ik de gegevens van mijn ledigingen bewaren op mijn computer?

Ja, onderaan de lijst van inzamelingen per container kan je ervoor kiezen om de lijst te exporteren naar Excel. Indien je dit bestand opslaat op jouw harde schijf heb je een kopie van de lijst inzamelingen op je computer die je ten allen tijde kan raadplegen.

Naar boven

Wat wordt er vermeld onder ‘berichten’?

Indien EcoWerf of de gemeente een mededeling heeft in verband met de afvalinzameling in jouw gemeente of straat kan EcoWerf via deze weg naar alle betrokken inwoners een bericht sturen. Berichten zullen bijvoorbeeld handelen over openbare werken die de inzameling bemoeilijken en hoe dit zal opgevangen worden. Er wordt ook steeds een kopie van deze berichten naar je e-mailadres gestuurd (indien je dit hebt opgegeven onder ‘mijn account/e-mailadres wijzigen’).

Naar boven

Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Ja. Onder ‘mijn account’ kan je in de linkerkolom via de link ‘e-mail adres wijzigen’ je e-mailadres ingeven of aanpassen.

Naar boven

Kan ik wijzigen of ik mijn briefwisseling al dan niet digitaal (via e-mail) wil ontvangen?

Ja. Onder ‘contactgegevens’ kan je het vakje aanvinken om documenten digitaal te ontvangen (via e-mail). Indien je het vakje uitvinkt ontvang je alle briefwisseling gewoon via de post. Vergeet niet na een wijziging onderaan de pagina te bevestigen door op ‘wijzigen’ te klikken.

Naar boven

Wat doe ik als ik mijn paswoord vergeten ben?

Op het inlogscherm van http://www.mijnecowerf.be/ kan je 'paswoord vergeten’ aanklikken. Je krijgt dan via e-mail een nieuw paswoord toegestuurd. Dit paswoord kan je vervolgens wijzigen in een paswoord dat je makkelijk kan onthouden.

Naar boven

Hoe kan ik mijn huidig saldo raadplegen?

Onder ‘saldo en verrichtingen’ kan je jouw huidig saldo terugvinden.

Naar boven

Kan ik de verrichtingen op mijn DifTar-rekening raadplegen?

Ja. Onder ‘saldo en verrichtingen’ kan je jouw verrichtingen terugvinden. Hier kan je nakijken wat er wijzigt aan jouw DifTar-saldo na een aanbieding, betaling, ontvangst gemeentelijke toelage, maandelijkse huuraanrekening … Je kan ook één type verrichting uitfilteren. De gegevens exporteren naar een Excel-bestand is tevens mogelijk zodat je een kopie kan bewaren op de harde schijf van jouw computer. Bij een export worden alle raadpleegbare ledigingen geëxporteerd, dus niet enkel degene die je op het scherm kan aflezen. Opgelet: de meest recente verrichting is minstens 8 dagen oud. Voor recentere gegevens kan je wachten totdat deze ook op jouw ‘Mijn EcoWerf’ verschijnen of kan je dit navragen via de groene lijn (0800/97 0 97, optie 1).

Naar boven

Tot hoever in het verleden kan ik mijn verrichtingen raadplegen?

Via http://www.mijnecowerf.be/ kan je jouw verrichtingen tot 2 jaar in het verleden nakijken. Voor oudere gegevens kan je contant opnemen met de groene lijn (0800/97 0 97, optie 1).

Naar boven

Kan ik mijn betalingsuitnodigingen raadplegen?

Onder ‘betalingsuitnodigingen’ kan je de betalingsuitnodigingen die je ontvangen hebt, nalezen. Dit kan vanaf het huidige jaar. Betalingsuitnodigingen van voorgaande jaren kunnen niet meer geraadpleegd worden.

Naar boven

Kan ik mijn recyclageparkbezoeken raadplegen?

Ja. Onder ‘recyclagepark’ kan je nakijken wanneer je een DifTar-recyclagepark bezocht hebt en wat er voor dit bezoek werd aangerekend.

Naar boven

Indien ik een nieuwe recyclageparkkaart nodig heb, kan ik dat dan via ‘Mijn EcoWerf’ aanvragen?

Ja, dat kan. Via ‘recyclagepark’ kies je bovenaan ‘aanvraag nieuwe kaart’. Je ontvangt dan op jouw e-mailadres een bevestiging van ontvangst, met de boodschap dat je aanvraag binnen enkele dagen verwerkt zal worden.

Naar boven

Wat kan ik raadplegen via statistieken?

Onder ‘statistieken’ kan je jouw eigen afvalgedrag vergelijken met het gemiddelde binnen jouw gemeente. De statistieken die worden opgemaakt zijn van het meegegeven rest- en/of gft-afval, de kosten van recyclageparkbezoeken en het aantal recyclageparkbezoeken. Om het afvalgedrag van je gezin te vergelijken met het gemiddeld afvalgedrag per inwoner van de gemeente volstaat het om het gemiddeld afvalgedrag per inwoner de vermenigvuldigen met het aantal gezinsleden dat jouw gezin telt.

Naar boven

Kan ik mijn verzendadres wijzigen?

Ja. Onder ‘contactgegevens’ kies je onderaan ‘wijzigen’. Jouw betalingsuitnodiging kan dan naar een adres gestuurd worden dat verschilt van het adres waarop de containers geregistreerd staan.

Naar boven

Is het mogelijk om mijn rekeningnummer te wijzigen via ‘Mijn EcoWerf’?

Neen. Het rekeningnummer waarvan EcoWerf jouw laatste betaling ontvangen heeft, wordt in het systeem opgeslagen. Je kan het niet zelf wijzigen via DifTar-web. Indien je toch graag een ander rekeningnummer doorgeeft kan dat telefonisch aan de DifTar-dienst (groen nummer 0800/97 0 97, optie 1).

Naar boven

Waar vind ik terug wanneer de volgende inzameling op mijn adres plaats heeft?

Indien u in de linkerkolom ‘afvalkalender’ aanklikt, wordt de afvalkalender van jouw gemeente onmiddellijk geopend. Hier kan je alle geplande inzamelingen in jouw gemeente terugvinden.

Naar boven

Hoe kan ik contact opnemen met EcoWerf voor verdere vragen?

Je kan ons een bericht sturen door bovenaan de pagina ‘contact’ aan te klikken. Er opent zich een nieuwe pagina waarop jouw contactgegevens reeds ingevuld zijn. In het kadertje ‘bericht’ kan je jouw vraag formuleren. De DifTar-dienst neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Telefonisch kan je EcoWerf bereiken op het groene nummer 0800/97 0 97 (optie 1).

Naar boven

Wat is een interventie?

Onder een interventie wordt verstaan: het vervangen van jouw container wegens slijtage, een herstelling aan jouw container (bv. aan het deksel, de barcodesticker of de chip), een levering van een nieuwe container, het wisselen van je container voor een groter of kleiner formaat, het bechippen van een gft-container zonder chip, het plaatsen van een slot op jouw container, het ophalen van een container die je wenst in te leveren. Voor een interventie dien je een afspraak te maken. Een technicus komt dan bij jou aan huis om de interventie uit te voeren. Je kan geen interventie aanvragen via ‘Mijn EcoWerf’. Hiervoor dien je steeds rechtstreeks contact op te nemen met de DifTar-dienst (groene lijn 0800/97 0 97, optie 1). Het inleveren van je huisvuilcontainer kan uitsluitend mits goedkeuring van de gemeente.

Naar boven

Ik heb een afspraak voor een interventie. Kan ik dit ergens nakijken?

Ja. Onder ‘aansluitpunten/containers en inzamelingen’ kan je voor het desbetreffende adres achter de opgelijste containers een link ‘interventies’ aanklikken. Hier kan je nakijken welke interventies er voor de overeenkomstige container werden uitgevoerd in het (recente) verleden en welke interventies er staan ingepland voor de nabije toekomst. De plaatsing van een nieuwe container wordt pas zichtbaar nadat deze bij jou thuis geleverd werd omdat pas dan de barcode en het chipnummer van de container bekend zijn.

Naar boven

Mijn container is stuk en moet hersteld worden, of ik wil een andere/bijkomende container aanvragen. Kan dit via ‘Mijn EcoWerf’?

Neen. Je kan geen interventie aanvragen via ‘Mijn EcoWerf’ (http://www.mijnecowerf.be/). Hiervoor dien je contact op te nemen met de DifTar-dienst via het online contactformulier of via de groene lijn (0800/97 0 97, optie 1).

Naar boven

Kan ik via ‘Mijn EcoWerf’ aanvragen om extra zakken bij de container te plaatsen?

Nee. Indien je uitzonderlijk één of meerdere extra zakken wil aanbieden bij jouw huisvuilcontainer dien je telefonisch contact op te nemen met de DifTar-dienst (groen nummer 0800/97 0 97, optie 1).

Naar boven

Kan ik via ‘Mijn EcoWerf’ mijn aanvragen voor het plaatsen van extra zakken nakijken?

Ja. Onder ‘aansluitpunten/containers en inzamelingen’ staat een link ‘extra zakken’. Bij het aanklikken van deze link krijg je een overzicht van je aanvragen tot het plaatsen van extra zakken.

Naar boven

 

 

 

Laatste aanpassing: 07/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak